VALOR Emilia Myszk-Naczk z siedzibą w Szczerbięcin 35a, 83-113 Turze, NIP: 5931828554, REGON: 369616979.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)Przed nawiązaniem współpracy zapoznaj się również z Regulaminem wynajmu >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Porozmawiaj z nami o swoim wyjeździe:

 

+48 507 004 331  kontakt@valortrip.pl

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany przez VALOR Emilia Myszk-Naczk NIP 5931828554, zwaną dalej „Wynajmującym”.

 

2. Regulamin określa warunki i zasady najmu sprzętu turystycznego w umowach zawieranych przez Wynajmującego.

 

3. Osoba korzystająca z wypożyczalni zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni sprzętu oraz do przestrzegania jego zasad.

 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

a. Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym, inną niż Wynajmujący lub osobę, która złożyła rezerwację sprzętu turystycznego;

b. Sprzęt – oznacza sprzęt turystyczny oferowany do wynajęcia przez Wynajmującego, zgodnie z aktualną ofertą umieszczoną na stronie www.valotrip.pl będący przedmiotem umowy najmu zawartej pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;

c. Formie Dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne itp.

 

5. Wynajem i zwrot Sprzętu odbywa się w dniach określonych w umowie.

 

 

II. NAJEMCA

 

1. Najemcą sprzętu turystycznego może być pełnoletnia osoba fizyczna albo osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) Kodeksu cywilnego).

 

2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt przez cały okres trwania umowy najmu.

 

 

III. OFERTA PRODUKTÓW

 

1. Aktualna oferta Sprzętu do wynajęcia znajduje się na stronie internetowej www.valortrip.pl.

 

2. Aktualne stawki czynszu najmu Sprzętu oraz kaucji, która pobierana jest przy zawieraniu umowy najmu, znajdują się na stronie internetowej www.valortrip.pl.

IV. PROCEDURA ZAWIERANIA UMÓW NAJMU

 

1. Najemca dokonuje wstępnej rezerwacji poprzez przesłanie formularza kontaktowego z zapytaniem o dostępność sprzętu lub dzwoniąc pod numerem telefonu +48 507 004 331 lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@valortrip.pl.

 

2. Umowa najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest na okres co najmniej 7 dni kalendarzowych. Warunki krótszego lub dłuższego czasu najmu są ustalane indywidualnie pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

 

3. W odpowiedzi na złożoną przez Najemcę rezerwację, Wynajmujący przesyła Najemcy wycenę najmu Sprzętu, biorąc pod uwagę parametry przedstawione przez Najemcę przy składaniu rezerwacji i wskazując dane do opłacenia kwoty czynszu najmu i innych należności w tym kaucji (500 zł w przypadku wynajmu namiotu) oraz miejsce odbioru wypożyczonego sprzętu.

 

4. Rezerwację uważa się za dokonaną, po zapłacie należności na konto Wynajmującego nr rachunku ING BANK ŚLĄSKI SA 06 1050 1764 1000 0091 2857 3335 lub po przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu przez Najemcę. Po zaksięgowaniu wpłaty Wynajmujący prześle Najemcy potwierdzenie

 

 

V. OBOWIĄZKI STRON UMOWY NAJMU

 

1. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia Sprzętu sprawnego i umożliwiającego jego prawidłową eksploatację. Stan techniczny Sprzętu zostanie opisany w protokole przekazania.

 

2. Najemca wypożyczający namiot dachowy powinien stawić się z autem, które spełnia warunki do użytkowania namiotu dachowego. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu, na którym montowany jest Sprzęt powstałe w trakcie montażu, demontażu, czy też niezgodnego użytkowania Sprzętu. Najemca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się, że będzie wykorzystywał go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

3. Najemca zobowiązuje się użytkować Sprzęt z należytą starannością i zwrócić go Wynajmującemu w kompletnym stanie, w takim, w jakim Sprzęt znajdował się w chwili wydania go Najemcy wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia, zgodnie z postanowieniami umowy najmu. Sprzęt nie może być oddany przez Najemcę osobom trzecim w podnajem lub do bezpłatnego korzystania. Sprzęt nie może być wykorzystywany na potrzeby nie związane z przeznaczeniem turystycznym.

 

4. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta ze Sprzętu w sposób niezgodny z umową lub przeznaczeniem Sprzętu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Sprzętu, w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.

VI. ZWROT SPRZĘTU

 

1.Najemca zobowiązany jest zwrócić wyczyszczony Sprzęt w dniu wskazanym w umowie najmu do godz. 12:00 lub uzgodnionej z Wynajmującym.

 

2. Opóźnienie w zwrocie Sprzętu, spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 400 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

3. Przedłużenie najmu Sprzętu jest możliwe w formie pisemnej lub dokumentowej jedynie w przypadku:

 

a. złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 48 godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz

b. uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu Sprzętu oraz

c. dokonania uzgodnionej z Wynajmującym opłaty (co najmniej 200 PLN za dzień najmu) za cały okres trwania przedłużonej umowy najmu.

 

4. Sprzęt niezwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia wszystkich warunków określonych w Dział VI pkt 3 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Nie wyłącza to zobowiązania Najemcy do zapłaty kary umownej, zgodnie z Dział VI pkt 2 Umowy.

 

5. W przypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Sprzętu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami związanymi z odbiorem.

 

6. Pełen koszt zwrotu Sprzętu w miejscu innym niż ustalonym w umowie z Wynajmującym, bez pisemnej zgody Wynajmującego, ponosi Najemca.

 

7. Najemca ma obowiązek zwrócić sprzęt w stanie niepogorszonym, sprawny technicznie, czysty i suchy. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie wynikające z jego prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. W przypadku zwrotu Sprzętu brudnego, mokrego lub uszkodzonego Wynajmujący ma prawo pobrania z kaucji kwoty stanowiącej koszt wyczyszczenia, wysuszenia lub naprawy sprzętu.

 

8. W razie awarii, uszkodzenia lub niesprawności Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W przypadku uszkodzenia Sprzętu przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw, albo zwrotu równowartości wynajętego Sprzętu nowego, w cenach wartości rynkowej. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

9. W przypadku, jeśli zniszczenie Sprzętu będzie tego rodzaju, że możliwe jest dokonanie jego naprawy, która nie spowoduje istotnej zmiany wartości Sprzętu, Najemca jest uprawniony do zlecenia naprawy na własny koszt i ryzyko, po uprzednim poinformowaniu Wynajmującego o zleceniu naprawy. Alternatywnie według wyboru Najemcy, Wynajmujący, na prośbę Najemcy i na jego koszt i ryzyko, może zlecić dokonanie naprawy uszkodzonego Sprzętu. Zlecenie przez Najemcę naprawy nie wyłącza zobowiązania Najemcy do opłacania kwoty najmu za czas naprawy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, powstałe u Najemcy jak i osób trzecich, wynikające z użytkowania Sprzętu przez Najemcę.

 

10. Wynajmujący zwraca Najemcy kaucję przelewem w terminie do 7 dni od zwrotu Sprzętu po potrąceniu kar umownych, a także innych potrąceń uzgodnionych przez strony.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2022 r.

 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.valortrip.pl.

 

3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu sprzętu turystycznego zawieraną przez Wynajmującego każdorazowo z Najemcą. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI VALORTRIP

w zakresie umów najmu sprzętu turystyczno – wyprawowego

Informacje ogólne

Zawieranie umowy

Zwrot sprzęt

Sprawdź również:

Przetwarzanie danych >>

Porozmawiaj z nami o swoim wyjeździe: +48 507 004 331  kontakt@valortrip.pl

Porozmawiaj z nami o swoim wyjeździe: +48 507 004 331  kontakt@valortrip.pl